October 2016

Hỉ nộ ái ố Sài Gòn mưa

October 9, 2016 // 0 Comments

Mùa mưa năm 2016 ở Sài Gòn mà các cơn mưa trong hai chiều ngày 26 và 27 tháng 9, được cho là lớn kỷ lụt trong vòng 40 năm qua, với những hỉ nộ ái ố của hàng [more]
1 2 3