Hồi ký của Trần Trọng Kim cho phép xuất bản rồi cấm phát hành

Bìa cuốn hồi kỳ Một Cơn Gió Bụi của ông Trần Trọng Kim. Courtesy photo

Be the first to comment

Leave a Reply