Tháng 4: Tháng Tang

April 30, 2017 // 0 Comments

Những người Việt tại Hoa Kỳ từng phục vụ cho chính quyền Sài Gòn rất đau lòng mỗi khi nhắc đến này 30/4. Họ gọi đó là ngày Quốc hận, và xem tháng Tư [more]
1 2 3 158